Regulamin zajęć TUS

 

 

Czym jest Trening Umiejętności Społecznych?

 Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia mające na celu nabywanie i ćwiczenie umiejętności społecznych. Dzieci mają okazję do kształtowania właściwych wzorców komunikacyjnych. Ważnym obszarem do pracy jest świat emocji. Duży nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności rozróżniania, identyfikowania i radzenia sobie z nimi poprzez uczenie się sposobów rozładowania napięcia emocjonalnego w sposób akceptowalny społecznie. Pracujemy także nad odczytywaniem komunikatów niewerbalnych i sposobami reagowania na nie. Zajęcia te mają przede wszystkim nauczyć dzieci współpracy z rówieśnikami oraz dorosłymi, współdziałania w grupie, czekania na swoją kolej, respektowania zasad i norm społecznych, radzenia sobie z porażkami i niepowodzeniami w sytuacjach rywalizacji, zdolności osiągania kompromisu. Uczniowie uczą się trudnej dla nich sztuki panowania nad emocjami, współpracy z rówieśnikami oraz dorosłymi, nawiązywania i utrzymywania przyjaźni, czyli umiejętności społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Jest to okazja, by zrozumieć własne emocje i nauczyć akceptacji siebie.

I. Organizator

Ø  Organizatorem zajęć grupowych jest

Stowarzyszenie Przy Dziupli, ul. Czyżowicka 29 b

II. Organizacja zajęć

Ø  Nabór odbywa się na podstawie wypełnionych formularzy (druki dostępne są u prowadzących zajęcia)

Ø  Rodzice/ opiekunowie otrzymują harmonogram zajęć

Ø  Zastrzega się możliwość odwołania zajęć przez prowadzących - rodzice zostaną wcześniej powiadomieni

Ø  W grupie może być maksymalnie 6 uczestników

Ø  Osoby prowadzące zajęcia są certyfikowanymi trenerami Treningu Umiejętności Społecznych, zawsze na zajęciach są 2 terapeutki/2 terapeutów

Ø  Zajęcia TUS odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut w siedzibie stowarzyszenia

Ø  Rodzic/ opiekun kontaktuje się z terapeutami prowadzącymi TUS poprzez rozmowę telefoniczną, jeżeli zachodzi konieczność indywidualnej rozmowy, ustalamy to wcześniej za pomocą wiadomości sms lub maila.

III. Zobowiązania rodzica/ opiekuna

Ø  Rodzic/opiekun uczestnika zobowiązany jest do przekazania wszelkich informacji medycznych i terapeutycznych dotyczących uczestnika, w tym, w szczególności o zachowaniach trudnych (agresywnych, autoagresywnych, czy możliwości samowolnego oddalenia się itp.) w formularzu zgłoszeniowym lub bezpośrednim kontakcie z terapeutą

Ø  Rodzic/ opiekun zobowiązuje się do współpracy z Organizatorem przy wdrażaniu umiejętności społecznych w życiu codziennym uczestnika

Ø  Rodzic/opiekun zobowiązuje się do opłacania zajęć z góry do 10-go każdego miesiąca na konto stowarzyszenia Numer konta : Bank Pekao SA: 72 1240 4357 1111 0010 7705 7117

Ø  Opiekun zobowiązuje się, aby dziecko przychodziło na zajęcia przygotowane   ( zmiana obuwia, piórnik z przyborami szkolnymi)

Ø  Rodzic/ opiekun jest zobowiązany poinformować o nieobecności dziecka na zajęciach

Ø  Rodzic/opiekun zobowiązuje się do bezzwłocznego odbioru uczestnika z TUS w sytuacji:

·         Choroby uczestnika, która uniemożliwia lub utrudnia mu udział w TUS

·         Gdy w ocenie terapeuty zachowanie uczestnika TUS zagraża jego bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych osób

Decyzja terapeuty w tym zakresie będzie podejmowana jedynie w wyjątkowych sytuacjach i jest ostateczna.

Ø  Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia dziecka z zajęć:

·         Za niestosowanie się do ustalonych zasad - w przypadku wystąpienia zachowań trudnych (agresywnych, zagrażających bezpieczeństwu dziecka lub/i innych uczestników zajęć) dopuszcza się możliwość zawieszenia uczestnika w zajęciach

·         Brak współpracy

 

 

 

Pliki do pobrania :

Cennik zajęć
Karta zgłoszeniowa
Regulamin zajęć