Tytuł projektu:
Nasz nowy dom.
 
Nazwa beneficjenta:
Stowarzyszenie Przy Dziupli.
 
Partner:
Gmina Godów.
 
Źródło finansowania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.
 
Okres realizacji:
01.10.2019 r. – 30.06.2021 r.
 
Krótki opis projektu:
Projekt jest realizowany od 01.10.2019 r. do 30.06.2021 r. Jego celem jest zwiększenie jakości i dostępności usług społecznych skierowanych do 39 osób zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społ. z obszaru LGD Morawskie Wrota.
Działania projektu to utworzenie i świadczenie usług w mieszkaniach wspomaganych na terenie LGD, celem zwiększenia samodzielności i zaradności życiowej osób niepełnosprawnych oraz utworzenie nowych miejsc w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Gminie Godów, celem zapewnienia usług dziennej opieki dla dzieci i młodzieży.
Grupy docelowe to osoby niepełnosprawne intelektualnie (z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności) w tym z niepełnosprawnością sprzężoną oraz dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i przeżywających trudności wychowawcze oraz doświadczające problemów takich, jak alkoholizm, przemoc itp. W ramach projektu powstaną miejsca świadczenia usług społecznych obejmujące 15 miejsc w świetlicy oraz 6 miejsc w mieszkaniu wspomaganym.
 
Zakładane efekty, główne korzyści:
- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
w postaci mieszkań wspomaganych w programie – 24,
- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie – 15,
- liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 21,
- liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych
i chronionych istniejących po zakończeniu projektu – 6,
- liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – 15.