Projekt grantowy „Nasz nowy dom – nasze miejsce na ziemi – szanse dla słabszych”

 

Tytuł zadania:

„Nasz nowy dom – nasze miejsce na ziemi – szanse dla słabszych”

 

 

Źródło finansowania:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Okres realizacji:

09.2019 r. – 12.2019 r.

 

Krótki opis zadania:

Celem zadania jest wyposażenie mieszkań treningowych w meble oraz sprzęty, które są niezbędne do funkcjnowania mieszkań treningowych mających służyć osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Zadanie skierowane jest do osób zależnych: osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Plaujemy w mieszkaniu, którego właścicielem jest Urząd Gminy Godów, utworzyć mieszkanie treningowe czyli takie gdzie pod okiem terapeuty osoby niepełnosprawne maksymalnie wdrążą się do samodzielnego życia i gospodarownia, aby w przyszłości mieć szansę na pobyt w mieszkaniu wspieranym.Głównym celem przystąpienia do zadania jest pozykanie funduszy na zkup mebli oraz niezbędnego sprzętu służącego do funkcjonowania mieszkania a także zakup materiałów służących w mieszkaniu do nauki zagodpodarowania wolnego czasu czyli sprzęt audiowizualny, materiały plastyczne i gry dydaktyczne, które zostaną wykorzystane podczas zajęć popołudniowych.

 

 

Zakładane efekty, główne korzyści:

Mieszkańcom, którzy będą mieli możliwość skorzystania z usług społecznych w mieszkaniu treningowym zostaną zaspokojone podstawowe potrzeby dotyczące bezpieczeństwa oraz rozwoju i pozyskiwania nowych wiadomości i umiejętności co przyczyni się do podwyższenia jakości życia obszaru LGD Morawskie Wrota.

Wyposażone mieszkania przyczynią się do szerokiej dostępności usług społecznych dla mieszkańców terenów wiejskich. Poprzez prowadzone treningi w wyposażonych mieszkaniach zapewnimy szeroki dostęp do usług społecznych dla niepełnosprawnych mieszkańców i ich opiekunów z terenu LSR.